Forside
Vejledning

LOLLAND:  Maribo - Nakskov - Nordvestlolland - Nysted - Rødby - Sakskøbing - VesternæsØvrige Lolland
FALSTER:  Gedser - Hasselø - Nykøbing - Øvrige Falster

Møn

BØTØ

Litteratur

RA. Pk CXI b
Beslaglagt rapport.
Se endvidere næste rapport.

24.5.44
(...)
Her i Byen skal der være c. 250-300 Mand med Bevogtning af Broen. Der er ved at blive bygget Flyveplads ved Marielyst, undersøger dette og nærmere herom.
RA: Pk. XXIII a, L. 422
Karlslyst er formentlig en fejllæsning af Marielyst 
                                                  E + S + N            i 741        u 868         
Nykøbing F 24/5
B. 3.
Der skal være c. 250-300 Mand ved Bevogtning af Broen. Der er ved at blive bygget en Flyveplads ved Karlslyst.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                     E + S + N          i 753         u 898
Nyköbing Falster. 25/5-44.
B.3.
Flyvepladsen ved Marielyst bliver paa ca. 100 Td. Land, hvoraf de 70 rigges til som egentlig Flyveplads til Start.
Der skal, efter hvad nogle af Folkene, der arbejder derude , meddelte, kunne starte 30 Jagere – det er hvad W.L. fortäller – og det tyder jo paa, at det skal väre en fremskudt Jagerflyveplads; da der endnu ikke er Tale om Hangarer, men kun de alm. Däkningsgrave for Maskiner, tyder det paa, at Jagerne skal väre baseret paa Flyvepladser med teknisk Udbygning her i Danmark eller Pommerens Kyst.
Der bygges ogsaa Beskyttelsesrum til Personellet. En Villa indrettes til Flyveledelsen. Der arbejder for Tiden 35-40 Mand, men d. 25/5 var M.L. Officerer herude, saa der skal antagelig sättes mere Mandskab ind paa Färdigbygningen.
(…)
Gedser. 25/5-44.
B.3.
Bötö paa Östsiden af Falster: tyske Tropper.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                        E +S + N + D         i 933         u 1047
Falster, den 23’ Juni 1944.
A. 3
(…)
Mellem Veggerløse og Hasselø ( Syd for Nykøbing F ) er anlagt en mindre Flyveplads med Plads til ca. 20 Maskiner. Der findes et Par enkelte Skolemaskiner paa Pladsen.
Ved Bøtøgaard rekognosceres for Tiden for Anlæg af en mindre Flyveplads.
(…)
RA: Pk. LXIX
165 x 255 mm

Tallene til venstre er påført af mig og henviser til forklaring under kortet. JEC

 

 1. Flyvepladsen ligger c. 5 km Syd for Marielyst Badehotel. c. 00 37’.5 V.f. Rundetaarn = c. 11057’.0 Ø.f. Greenwich. c. 540 39’.0 nordlig Bredde.
 2. c. 200 m
 3. Søndervanggaard
 4. Plantage med Sommerhuse
 5. Østersølejren
 6. Indhugningerne til Flyvemaskinerne er tegnet i overnaturlig Størrelse.
 7. Bøtøvej
 8. Mark med Korn
 9. Forenede da??? Motorejere
 10. Vej til Flyvepladsen
 11. Høstak
 12. Hede
 13. Mand??? Beplantning
 14. Grøft
 15. ??? Vej
 16. ???shøj Beplantning
 17. Udgravning i ??ænt til Dækning af Jagere
 18. Sandvej
 19. Smaa??? vækst?
 20. Maskinerne rykkes baglæns ind i Indhugningerne og camoufleres med Grene eller malet Lærred.
 21. Spredt ??anbevoksning
 22. Aabne Gange til Benzintromler.
 23. Vagt
 24. Beklædt med Græstørv.
 25. Gammel Slov.
 26. Vagtskifte Kl. 2 – 4 – 6 - 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 - 24

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                  E + S + N         i 1232          u 1361
Marielyst.
Falster 5/8 1944.
(…)
B.2.
Flyvepladsen ved Marielyst. Mellem Marielyst og Bøtøby er under Arbejde en mindre Flyveplads (ca 75 Tdr Land). Der arbejdes ikke særlig stærkt, og kun et mindre Antal Arbejdere er paa Pladsen. Der har dog af og til været et Par mindre Flyvemaskiner paa Pladsen.
(…)

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                E + S + N + D         i 1407        u. 1440
Ang. tyske Luftfartøjer i Danmark, 16/8 – 1944:
B.3.
De tyske Flyvepladser i Danmark har faaet Numre, og det er blevet forbudt at anvende Navne mere.
Flyvepladsen ved Marielyst har Nummer 45.

RA: Pk. XXIII a, L. 42290 x 38 mm

 
                                                  E + N         i 1751          u 1769
Falster Medio September 1944
D.5.
Paa Flyvepladsen Marielyst (III-30-E1) findes intet som tyder paa, at den er indrettet som Flyveplads. I Skoven findes et större inderjordisk Rum med Plads for 50 Tanks og Biler. Indkörslen er flankeret af 2 Jordhöje og Aabningen saa smal, at kun 1 Bil kan passere.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

98 x 137 mmVeggerlöseMarrebæk


Fiskebæk

115 x 165 mm
ÖdegaardSöndervangFærdig Flyveplads
Barak for Vagtmænd

 
                                                                           i 2144        u 2200
Falster 4/10 1944.
B.3.
Tysk Flyveplads paa Bøtø (se Bilag 1 tv. og 2).
Pladsens nuværende Areal ca. 300 Td. Land, bestaaende af haardttromlet absolut fladt Grønsvær. Der findes ingen cementerede Startbaner. Derimod er mod Engen i Vest og op mod Skoven adskillige Skjul for Flyvemaskiner, bygget delvis ned i Jorden, sikret med bl.a. Ris og Jord.
Ligeledes er der Skjul for Last- og Tankvogne.
Paa selve Pladsen er der ligeledes nedstøbte Ammunitionslagre og Benzinbeholdere. Paa Pladsen har der ikke i Maaneder henstaaet Maskiner af nogen Art. Der er heller ikke monteret Landingspladser.
Om selve Pladsen findes ingen Afspærring. I en Villa i det sydlige Hjørne af Omraadet logerer for Tiden 12-15 Mand af "Sommers Vagtkorps", som har bevogtet Pladsen i ca. 2-3 Maaneder siden den blev færdig. (Kun 2 Mand paa Vagt ad Gangen).

 

 

RA: Pk. LXIX

 
                                                                                            2566
Marielyst
Primo November – 44.
A.3.
Flyveplads, Areal ca. 300 Tdr. Land (fra Marielyst helt op til Väggerlöse). Ingen cementerede Startbaner, kun haardt tromlet Grönsvär. Skjul for Flyvemaskiner, Last og Tankvogne. Der er nedstöbt Ammunitionslagre og Benzinbeholdere. Der er ikke monteret Landingspladser og der har ikke i Maaneder väret Flyvemaskiner paa Pladsen. 12-15 af Sommers Vagtkorps paa Pladsen.

RA: Pk. LXIX

 
                                                                                  2908
Flyvepladsen ved Bötö. Primo December 1944.
B.4.
Flyvepladsen ved Bötö – (III-32-M 3) – skal efter alle Solemärker at dömme udvides med ca. 300 Tdr. Land, saaledes at den bliver ca 600 Tdr. Land. Der graves og tilföres Mursten m.v. Der bygges p.t. er stor Radiostation.

RA: Pk. LXIX

 
                                                                                      2940
Bøtø Flyveplads 7/12 1944.
B.3.
19/11-44 har Tyskerne beslaglagt Folkeferies Koloni paa Sydfalster. Kolonien bestaar af Smaahuse. Ca 4 Vognladninger Cement er ankommet. Der bygges en stor Radiostation. Chr. Hansens Villa indeholder Ammunition. Vagt. – Ingen maa passere forbi Söndervangsgaard uden stärk lovlig Grund. Husundersögelse paa "Solvang" og Strandhotellet "Marielyst" (mellem Bötö og Nörvang), den 22/11-44.
Optälling af Värelser, Linned, Senge paa alle Hotellerne til Brug for Tyskerne.

RA: Pk. LXIX

 
                                                                                2969-2
Bøtø Flyveplads
Stockholm 28/12 1944.
12 Mand af Sommers Vagtkorps findes paa Flyvepladsen.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                                                 3089          u 3129
Falster, primo Januar 1945:
D.4.
Et köbenhavns Entreprenörfirma söger i disse Dage ledige Biler paa Falster til "velbetalte" Priser.
Det drejer sig om en Anlägning af 20.000 m2 Vej ved Bötö i Närheden af Marienlyst Östersöbad.
Vejen, som skal kunde bäre 30 Ts. skal lägges over "nogle Marker" ned mod Stranden, som i nogen Tid har väret beslaglagt til Nödlandingsplads.
Fra "Markerne" lägges Vejen ind i den tätte Bötö Skov, hvor der i Fölge Oplysninger skal anlägges et "Flyveskjul" med Plads til Jagtplan og lettere Bombeflyvere.

RA: Pk. LXIX

 
                                                                                      3191
Bötö Flyveplads. 9/1-45.
A.3.
Der er i alt tilfört Flyvepladsen 70 Vognladninger Sten og Grus i den sidste Tid. Disciplinen blandt Personalet, der bevogter Pladsen (Sommerfolk) er meget daarlig, og der findes ofte Desertationer Sted, trods de gode Lönninger (200 Kr. om Ugen + fri Station).
MFM/FA
Udateret.
Må være grundlag for efterfølgende rapport.
Navnene er slørede her.

Undervagtmester Poul D. O., fhv. Politibetj. paa Frederiksberg, farlig
Undervagtmester Viktor M., Vesterbro, Kbh. fhv.Reservebetj.St.Kong.828
              -            Frede B(?). G.   do. do      har väret i V.K. 8 Md. kom fra Tyskland
Svend G.
Carl O., Nyk.F.

Overvagtm. J.,                 ialt 23 Mand

I Jægers Villa er der 8 plus Poul O.

i Chr. Hansens Villa Resten

Paa Flyvepladsen ved Bøtø forefindes følgende Skydevaaben:  4 franske Maskingeværer, med Kaliber 8,9,3, den samme bruges ogsaa tilde franske  Karabiner, hvor der ialt findes ca. 25 Stk.  Endvindere findes der en Maskinpistol (som for det meste bæres af Frede G.)  En Mauselpistol paasat Træskæfte med Magasin paa 12 Skud.  Denne bæres af Poul D. O.

Der findes ogsaa private Pistoler, ca. 5-6, hvoraf et Par Stk. 6.35.
Haandgranater forefindes i en Kasse i Køjen hos Undervagtmester Poul O. i Jægers Hus.   Samme Sted liger der nogle graa Tasker med 4 Magasiner i hver, hvori dr er 40 Patroner.  Hver Taske tæller altsaa 16o Stk.  Denne Taske er sammenhængende med en anden med lige saa mange i Antal.  Der findes ca. 2 Kasser med Patroner 8,9,3.   Ovenpaa det hele ligger et af de franske Maskingeværer, det har Nr. 15.  I Overvagtm.J.s Lejlighed forefindes kun en kraftig Pistol Kaliver 7.65, som liger for det meste paa Bordet til venstre ved Tlf.  Fru J. har ogsaa en Pistol  Kal. 6.35.

I Jægers Hus er Vagten 8-9 Mand med Undervagtmesteren. Paa Vejen udenfor (Hovedvejen) gaar er en fast Vagt med Karabin mee ca. 8 Skud samt 1 Stk. Haandgranat, dette bliver vist forøvrigt udvidet til 2 Stk.

Et Maskingevær er vistnok anbragt paa et Fundament ved det Hus,  der findes ved Siden af Jægers (et Rødstenshus) samt er et anbragt paa Flyvepladsen, hvor vides ikke endnu.

Paa det andet Vagtsted i Chr. Hansens Villa er Vagten paa ca. 16 Mand.  Disse bevogter ogsaa hele Flyvepladsen,  som de er ca. 2 Timer om at afpatrouillere.   Hver Mand har 2 Timer Vagt og 4 Timer fri.  Her er Undervagtm. Viktor M. øverstbefalende (han har været Reservebetj.paa St.8). I hans Værelse i Chr. Hansens Villa forefindes det andet Maskingevær (No.13) i Skabet tilvenstre, tilhøjre findes helt forneden Magasiner, 4 ialt, til Geværet,  der maa altsaa være 32o Skud til hver.

I Midterrummet mellem Vagtlokalet og Vagtmesterens Stue findes Oplaget af Karabiner.   Der skulde indfres fra den 9.1.45 en Gennemladning af disse (en i Kammeret med Laasen aaben samt Magasinet fyldt, ca. 6 i dette)  Det er muligt, at der under Vagtmesterns Seng findes Haandgranater i en Kasse (hos Viktor M.).  Mellem de to Vagter er der ca. 1o-15 Min. Gang, midt imellem, nærmest første Vagt,  liger J.s Hus.  I Jægers Hus staar Karabinerne i Stuen lige indenfor Glasdøren.

Afsender paa Breve til Schalburgfolk paa Bøtø.
E. Ronald C.,   K. Værløse
Asta B. J.,    K. Værløse
Alf. H.,   G..gade 3, I, Kbh.
Kaj J.    ingen Adr.
G. R.,   O... Alle 2, II, Brønshøj

RA: Pk. LXIX

 

 

Navnene er  slørede her.

 
                                                                                      3276
Flyvepladsen ved Bötö, 15/1-45.
A.3.
Vagten paa Flyvepladsen udgör i alt 24 Mand Sommerfolk.
Overvagtmester J., Chef.
Undervagtmester Poul D. O., fhv. Politibetjent paa Frederiksberg, farlig.
Undervagtmester Viktor M., fhv. Reservebetjent paa Station 8.
              -            Frede B. G.              -               har väret i V.K. i 8 Maaneder, kom fra Tyskland.
Svend G.
Carl O., Nyköbing F.
I Jägers Villa er der indkvarteret 8 Mand + Poul D. O.
I Chr. Hansens Villa ligger Resten.
Paa Pladsen findes fölgende Skydevaaben: 4 franske Maskingevärer og 25 franske Karabiner, samt 1 Maskinpistol og 1 Mauselpistol med 12 Skud. Endvidere findes 5-6 Pistoler Kaliber 6,35 og en enkelt 7,65.
I Jägers Hus med de 8 Mand afgives Vagten ved Hovedvejen 1á 2 Mand med Karabin og Haandgranat.
Ved et Hus indenfor Jägers Hus findes et Maskingevär, samt et Maskingevär inde paa selve Flyvepladsen.
Selve Flyvepladsen bevogtes af Styrken i Chr. Hansens Villa med Patrouiller á 2 Mand i 2 Timer. Mandskabet har 2 Timers Vagt og 4 Timer fri.

RA: Pk. LXIX107 x 180 mm

Söndervang

Un(derjor- di?)sk Bunker t(il) (Radio?-) station
F(lypla?)ds


Veje til Sk(jul?) (i?) Skoven

 
                                                                                     3448
Flyvepladser.
11/2-45
A.3
70 Vognladninger Materialer til Flyvepladsen ved Væggerløse er benyttet til følgende Arbejder, (se Bilag 1, III-32-E 2).
I den til Flyvepladsen mod Syd grænsende Skov er der paa Kryds og Tværs anlagt Veje, der støder ud til Flyvepladsen. Disse skal benyttes til Flyvemaskiner, saa at de kan køres ind i Skoven og skjules der.
Paa selve Flyvepladsen er der udfor Midten og ud mod Østersøen bygget en underjordisk Betonbunkers beregnet til en Radiostation – se Skitsen.
Vagtholdet, der hidtil har bestaaet af 20 Sommerfolk, er nu ændret til 10 Sommerfolk og 10 Soldater.

FM: Pk. 22-49, L. III
Håndskrift 
(Gitte)

Falster 31 - 3 - 45.
(...)
Bøtø:
Flyvepladsen:
     Tjekkiske Maskinpistoler og Rekylgeværer. Russiske Karabiner.
(Minefelter):        Ingen Minefelter.
(Afspærringer):   Pladsen afspærret. Enkelte har Gennemkørselstilladelse f. Eks:
                          Skovarbejdere.
(Post):                Tysk -  Kurer fra Avnø.
                          Hipo -  pr. almindelig Post. Brevene er adresserede: "Østersølejren".
(Pejlestation):      Pejlestationen muret; tilsat "tlf"-Ledning. 10 Tyskere Vagt (anden
                          Time?)
FEA
Udateret.
Har sandsynligvis dannet grundlag for en del af efterfølgende rapport.

Beslaglæggelse af Dr. Garmings Villa i Bøtø i Torsdags, vistnok til Kontrollokale for Organisation Todt.

Udkørsel af ca. 6oo Madrasser til Depotet  (Albert Petersens Villa ?)

Udveksling af Sommerfolk med Indenrigstyskere fra Avnø - ca. 25-40 Mand (Tallet vides ikke helt bestemt)

Grosserer Dahls Villa beslaglagt i Mandags beligende ved Jægers Hus, Bolig for den tyske Vagtkommandør (Oberst Martinsen?)

Feriebyen paany "beslaglagt", Forespørgsel om "Leje" af Kolonien. (Det kan altså herved konstateres, at det ikke er de Tyskere, der een Gng har bestilt den)

Entreprenør Georg Rasmussen har holdt Møde med alle sine Vognmænd i Torsdags, og de kører igen.  Organisation Todt skulde ellers have overtaget Kørslen. Grundet paa Uregelmæssighed i Transporten.

Derer  ankommet ca. 25 smaa Kakkeloven, som er anbragt i Jægers Villa.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                                     4254          4565
18. Bötö:
1.4. 45
A.2
Flyveplads: Areal ca 300 Td.r Land " fra Marielyst helt op til Veggerlöse). Endnu ingen cementerede Startbaner. Der er Skjul for Flyvemaskiner, Last- og Tankvogne. Medlemmer af OT er ankommet. En betydelig Udvidelse er tilsyneladende forestaaende.
2 Hoteller ved Marielyst, Folkeferies Sommerkoloni, samt Dr. Garmings Villa i Bötö er beslaglagt. Sidstnävnte antagelig Kontrol for OT.
Sommers Vagtfolk er aflöst af ca 30-40 tyske Soldater fra Avnö.
Intet Flak.
FM: Pk. 22-63, L. II.
Udateret.

Efterretningsopgaver
Lolland - Falster og Møen.
(...)
10.  Er der sket Udvidelse af Flyvepladsen ved BØTØ. Er Pladsen nogensinde blevet benyttet af tyske Flyvere. Er der stadig  O.T.Mandskeb paa Pladsen.
(...)

RA: Pk. XXIII a, L. 422
Formentlig besvarelse af ovenstående efterretnings-
opgave.

 
                                                                   4595          Nr. 4998
Stockholm, den 30. April 1945
Falster, 20/4-45.
A.3.
Bötö (III-32-E2): Udvidelsen er färdig. O.T.Folkene er rejst igen. Flyvepladsen benyttes aldrig (sidste Gang, der var en Maskine, var for 3-4Maaneder siden).
FM: Pk. 22-63, L. II
Formentlig besvarelse af ovenstående efterretnings-
opgave.
Håndskrift.

30 - 4 - 45.
Efterretninger fra Falster.
Bøtø.
(...)
(ad 10)  Der er ikke foretaget nogen Udvidelse af Flyvepladsen ved Bøtø. (To Vagter fornylig inddraget. En Ark. Petersens Villa m. Fødevarer og Ammunition bevogtes). Arbejdet indstilles langsomt p.Gr.a. lokale Arbejderes Tilbagetrækning. Der er kun danske Arbejdere under Ledelse af  Entreprenør Georg Rasmussen fra Ordrup. Kartotek over Arbejdere og Forbindelser kan muligvis fremskaffes, hvis dette ønskes.
19/4 og 20/4  Hipo i Bøtø - og i Marrebæk.
Pladsen har aldrig været benyttet af tyske Flyvere.
Skitse med ekstra forklaring medfølger.
(...)
                                                                  Gitte.
FM. Pk. 22-63, L. VI. Tegningens mål: 235 x 185 mm.


         Skjul til Tankvogne (Benzin) - foret m. Gran.
       Bunkers. (se detailleret Forklaring nedenfor)
       Flyverskjul, foret med Gran.
       Lastbilskjul 4 paa hver Side af Indkørslen til Chr. Hansens Hus.

1 og 2  Bunkers, som kan beherskes indefra. Indgang vistnok fra Vest. Punkteringen betyder at der sandsynligvis er et stort Terrain i Brug under Jorden.
3.    Regelmæssig (skarpe Hjørner) Bunke Sand, antagelig som Skjul for noget.
4.    Tipvognsbane. Brugtes ikke d 24/4 og havde ikke været i Brug et Stykke Tid
5.    Bunkers, meget mørk inde; delt m. Trævæg.                        omrids usikkert.
       A = Indgang. a) Vindue. b) Dør c) lille Aabning
       i Loftet ca 20 x 20 cm.          d) Skillevæg - Rum bagved da det ved Banken
       lød hult.
6.    Bunkers i Skovbrynet - (vistnok 3)
7.    Skur med Olie Brændsel og Foder til Heste.
8.    Opholdsrum med Borde for Arbejdere.
9.    Opholdsrum for Leder (????) med Kartotek over Arbejde samt Regnskaber  etc.         (alt borte nu).
10.   Sti, som ligger foran Nr. 3.
11.   Vold, vistnok naturlig - Bugtende.
12.   Volde, Vest for Skure, Nord for Bunkers 6.
                                                                             Gitte    30/4/45

FM: Pk. 22-63,
L. VI
Efter 7.4.
Håndskrift.

                                                                            April 1945
Øvrige oplysninger:
(...)
Bøtø: Flyvepladsen: Ingen Anlæg af Startbane eller lignende. Kun en Pejlestation, som overhovedet ikke er færdigbygget. Denne Pejlestation er tilsat "Telefonledninger".
Ingen Beslaglæggelser af Huse el. Ejendomme, Mark el. Grund.
De Vaaben der findes er kun beregnet til Vagten (Bl.a. "Lyspistol" med Fosforskud)  Ingen Oplagring. Hver Vagt bærer ogsaa 2 Haandgranater. Vagttiden er 2 Timer ad Gangen (fra 13 - 15, og fremefter  Antal Vagter: Ca. 10 Tyskere (efter 7-4-45, og 6 Danskere.
Kurer med Post (samtidig som Lønningsdag fra Avnø) Varierende Torsdag eller Fredag.
Ingen nye Telefonledninger. Kun Reparationer
(...)
                                                                            /Gitte
FM: Pk. 22-49, L. III
Udateret.
Håndskrift.
Modtageren er formentlig "Gitte". 
Har dannet grundlag for efterfølgende rapport.

Bøtø:  50 Flyvemaskiner, Type: Jager ankommer og starter hele Dagen igennem paa Flyvepladsen. Alt Vagt tysk ingen danskere. Alt Værktøj og Hestegummivogne var ødelagt en Morgen. Tyskernes Kartoffelkule fjernet. Arbejdet indstillet.
(...)
FM: Pk. 22-63, L. IX
Mail No. 15
Se endvidere under Øvrige Falster, samme dato.

Informator No. 17.
3-5-45
Falster:   Bötö:  Den 2-5. 50 Jagere ankommer og starter hele Dagen igennem paa Flyvepladsen. Alle danske borte- kun Vagt i tyske Uniformer. Värktöj og Gummiringe fra Vogne ödelagt en Morgen (Tyskernes Kartoffelkule fjernet) Dansk Arbejde indstillet.
(...)
FEA og FM
Tysk farvelagt kort "erobret" af efterret- ningstjenesten.
Kortet er dateret 30. okt. 1944.
405 x 285 mm  
FM: Pk 22-49,
L. III
Udsnit af Målebords- blad 4726.
(1:20.000)
Udsnittet måler ca. 75 x 85 mm.
Udateret.
Danner formentlig grundlag for efter-
følgende kort.FM: Pk. 22-63,
L. VI

Udsnit af kort 280 x 300 mm. Udsnittet måler 220 x 280 mm.
Nederst på kortet er anført målestoksforhold 1:2000.
Udateret.


FEA
Udateret.kulørte lærre- der

195 x 270 mm
Bemærk at nord vender ned.

Ang. Flyvepladsen ved Bøtø.

      I Møbelsnedker Hansens Hus, det sydligste Sommerhus i Bøtø, bor 12 Medlemmer af "Sommers Vagtkompagni" (VK). Deres Vagtmester, J., der er en efterlyst Stikker fra København, bor i "Frøpouls" Hus (gult Træ-Sommerhus paa højre Side af Vejen nordfra skraat over for Kærnehusvej, 200-300 m fra Østersølejren) sammen med Kone og Børn. Ved Huset gaar der til Stadighed en bevæbnet Mand Vagt (Karabin) mens J. selv altid gaar med en eller to Revolvere, da han er meget nervøs.
      Ved Vejen Nord-Syd forbi Flyvepladsen staar der til Stadighed to Vagtposter bevæbnet med Karabiner og Haandgranater. Den ene Vagtpost staar ved Indkørslen til Møbelsnedker Hansens Hus, mens den anden staar ved Indgangen til Skoven (Bøtøskoven). Se iøvrigt vedlagte Kortskitse. Vagterne skifter hver 2. Time.
      Selv om der kun er 13 Mennesker derude, findes der en Forplejning til ca. 3oo Mand.
      Der findes ingen Kanoner eller lign. derude. Mandskabet har Karabiner, og, naar de er paa Vagt, ogsaa Haandgranater. Saa vidt vides har kun Vagtmester J. Revolvere.
      Ca. 6.ooo l. Benzin findes gemt derude, jeg saa intet hertil paa min Tur, saa Benzinen ligger sikkert et eller andet Sted paa Møbel-Hansens Grund.
      Naar man kommer Nordfra forbi Posterne, maa man fremvise sit Legitimations-Kort for at komme videre.
      Det antages, at der paa Søndervang og paa Ødegaard bor enkelte tyske Officerer. En saadan blev iagttaget derude bl.a.
  


FEA
Udateret.
ca. 260 x 430 mm.
Formentlig tegnet af samme som ovenstående og formentlig senere, da "Betonstilling" er angivet.


FEA
Udateret.
200 x 243 mmLitteratur:
Henrik Skov Kristensen: Nyt storværk om vestallierede luftangreb i Danmark. - Om angrebet på Bøtø flyveplads den 3. maj 1945. Flyvehistorisk Tidsskrift 3-87 (august 1987).
Gunnar Skovgaard-Hansen og Paul E. Ancher: Bøtø flyveplads. Position: 54040'N, 11055'Ø. - Om flyvepladsen og angrebet d. 3.maj. Flyvehistorisk Tidsskrift 4-87 (november 1987)
I samme nummer: Redaktionen har modtaget følgende kommentarer til artiklen om Bøtø. - Kommentar fra Henrik Skov Kristensen og Kommentar fra Kaj Jepsen Pedersen.


Henrik Skov Kristensen, Claus Kofoed og Frank Weber: Vestallierede luftangreb i Danmark under 2. verdenskrig. Aarhus
Universitetsforlag 1988. - Bd. 2, side 596 - 599: En succesfuld afslutning. Marrebæk (Bøtø) flyveplads 3. maj 1945.

Jens Erik Christiansen: Spor i Falsters kulturlandskab efter tysk aktivitet under besættelsen. Årbog 1996, Lolland-Falsters historiske Samfund, Side 109 - 110.

Til toppen